New York State, Chemung County, Wellsburg - Property Records

Property Address
261 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
251 Church St, Wellsburg, NY 14894
250 Church St, Wellsburg, NY 14894
245 Main St, Wellsburg, NY 14894
237 Main St, Wellsburg, NY 14894
233 Main St, Wellsburg, NY 14894
3653 W 5th St, Wellsburg, NY 14894
242 Church St, Wellsburg, NY 14894
3642 W 5th St, Wellsburg, NY 14894
193 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
213 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
195 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
3646 W 5th St, Wellsburg, NY 14894
3650 W 5th St, Wellsburg, NY 14894
227 Main St, Wellsburg, NY 14894
223 Main St, Wellsburg, NY 14894
217 Main St, Wellsburg, NY 14894
203 Main St, Wellsburg, NY 14894
181 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
167 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
161 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
166 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
254 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
233 Church St, Wellsburg, NY 14894
235 Church St, Wellsburg, NY 14894
239 Church St, Wellsburg, NY 14894
246 Main St, Wellsburg, NY 14894
3663 6th St, Wellsburg, NY 14894
170 Main St, Wellsburg, NY 14894
3678 E 5th St, Wellsburg, NY 14894
3668 E 5th St, Wellsburg, NY 14894
226 Main St, Wellsburg, NY 14894
3677 E 5th St, Wellsburg, NY 14894
3678 E 4th St, Wellsburg, NY 14894
242 Main St, Wellsburg, NY 14894
3682 E 4th St, Wellsburg, NY 14894
3688 E 4th St, Wellsburg, NY 14894
3692 E 4th St, Wellsburg, NY 14894
262 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
256 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
252 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
246 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
228 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
222 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
212 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
208 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
238 Main St, Wellsburg, NY 14894
204 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
196 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
3701 Cowell Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3763 Cowell Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3749 Cowell Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3739 Cowell Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
184 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
234 Main St, Wellsburg, NY 14894
230 Main St, Wellsburg, NY 14894
220 Main St, Wellsburg, NY 14894
218 Main St, Wellsburg, NY 14894
3629 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3617 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3605 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3599 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3602 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3610 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3614 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3618 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3628 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
77 Main St, Wellsburg, NY 14894
130 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
71 Main St, Wellsburg, NY 14894
65 Main St, Wellsburg, NY 14894
62 Main St, Wellsburg, NY 14894
70 Main St, Wellsburg, NY 14894
78 Main St, Wellsburg, NY 14894
84 Main St, Wellsburg, NY 14894
98 Main St, Wellsburg, NY 14894
126 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
104 Main St, Wellsburg, NY 14894
116 Main St, Wellsburg, NY 14894
122 Main St, Wellsburg, NY 14894
172 Main St, Wellsburg, NY 14894
3674 6th St, Wellsburg, NY 14894
118 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
136 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
159 Terrace St Ext, Wellsburg, NY 14894
85 Main St, Wellsburg, NY 14894
119 Main St, Wellsburg, NY 14894
111 Main St, Wellsburg, NY 14894
137 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
115 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
111 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
45 Main St, Wellsburg, NY 14894
27 Main St, Wellsburg, NY 14894
9 Main St, Wellsburg, NY 14894
12 Main St, Wellsburg, NY 14894
14 Main St, Wellsburg, NY 14894
52 Main St, Wellsburg, NY 14894
58 Main St, Wellsburg, NY 14894
3607 Front St, Wellsburg, NY 14894
3635 Front St, Wellsburg, NY 14894
311 Main St, Wellsburg, NY 14894
3683 Front St, Wellsburg, NY 14894
3685 Front St, Wellsburg, NY 14894
3695 Front St, Wellsburg, NY 14894
3645 Front St, Wellsburg, NY 14894
3649 Front St, Wellsburg, NY 14894
3661 Front St, Wellsburg, NY 14894
3635 W 4th St, Wellsburg, NY 14894
255 Church St, Wellsburg, NY 14894
261 Church St, Wellsburg, NY 14894
265 Church St, Wellsburg, NY 14894
269 Church St, Wellsburg, NY 14894
3635 Tannery Ln, Wellsburg, NY 14894
275 Church St, Wellsburg, NY 14894
279 Church St, Wellsburg, NY 14894
285 Church St, Wellsburg, NY 14894
314 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
287 Church St, Wellsburg, NY 14894
289 Church St, Wellsburg, NY 14894
297 Church St, Wellsburg, NY 14894
3654 Front St, Wellsburg, NY 14894
3648 Front St, Wellsburg, NY 14894
3644 Front St, Wellsburg, NY 14894
3632 Front St, Wellsburg, NY 14894
3626 Front St, Wellsburg, NY 14894
3618 Front St, Wellsburg, NY 14894
3610 Front St, Wellsburg, NY 14894
304 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
280 Berwick Tpke, Wellsburg, NY 14894
3633 W 4th St, Wellsburg, NY 14894
3631 W 4th St, Wellsburg, NY 14894
3662 Front St, Wellsburg, NY 14894
264 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
268 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
276 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
287 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
281 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
275 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
273 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
269 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
265 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
3668 Front St, Wellsburg, NY 14894
3691 E 4th St, Wellsburg, NY 14894
255 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
3681 E 4th St, Wellsburg, NY 14894
3677 E 4th St, Wellsburg, NY 14894
252 Main St, Wellsburg, NY 14894
256 Main St, Wellsburg, NY 14894
260 Main St, Wellsburg, NY 14894
264 Main St, Wellsburg, NY 14894
268 Main St, Wellsburg, NY 14894
272 Main St, Wellsburg, NY 14894
276 Main St, Wellsburg, NY 14894
3672 Front St, Wellsburg, NY 14894
280 Main St, Wellsburg, NY 14894
286 Main St, Wellsburg, NY 14894
292 Main St, Wellsburg, NY 14894
296 Main St, Wellsburg, NY 14894
295 Main St, Wellsburg, NY 14894
291 Main St, Wellsburg, NY 14894
287 Main St, Wellsburg, NY 14894
279 Main St, Wellsburg, NY 14894
275 Main St, Wellsburg, NY 14894
271 Main St, Wellsburg, NY 14894
297 Main St, Wellsburg, NY 14894
263 Main St, Wellsburg, NY 14894
255 Main St, Wellsburg, NY 14894
251 Main St, Wellsburg, NY 14894
254 Church St, Wellsburg, NY 14894
262 Church St, Wellsburg, NY 14894
270 Church St, Wellsburg, NY 14894
274 Church St, Wellsburg, NY 14894
270 Third St, Wellsburg, NY 14894
3684 Front St, Wellsburg, NY 14894
276 Church St, Wellsburg, NY 14894
282 Church St, Wellsburg, NY 14894
287 Main St, Wellsburg, NY 14894
290 Church St, Wellsburg, NY 14894
296 Church St, Wellsburg, NY 14894
299 Hotel Aly, Wellsburg, NY 14894
3698 Front St, Wellsburg, NY 14894
301 Terrace St, Wellsburg, NY 14894
852 Dug Rd, Wellsburg, NY 14894
1678 Tory Meadow Dr, Wellsburg, NY 14894
2550 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2634 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2648 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2563 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2590 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2600 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2616 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2627 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2689 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2663 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2679 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2560 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2719 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2701 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2704 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2736 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2647 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2567 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2591 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2583 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2615 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2631 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
2655 S Broadway, Wellsburg, NY 14894
3057 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3048 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2967 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
3021 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2992 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
478 Rogers Rd, Wellsburg, NY 14894
425 Rogers Rd, Wellsburg, NY 14894
425 Rogers Rd, Wellsburg, NY 14894
419 Rogers Rd, Wellsburg, NY 14894
459 Rogers Rd, Wellsburg, NY 14894
462 Rogers Rd, Wellsburg, NY 14894
450 Rogers Rd, Wellsburg, NY 14894
2964 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2930 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894
2824 Comfort Hill Rd, Wellsburg, NY 14894