New York State, Genesee County, Basom - Property Records

Property Address
6608 Crosby Rd, Basom, NY 14013
1238 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1246 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1268 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
6604 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1318 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1324 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1338 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
6550 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6544 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6554 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6560 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6568 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6576 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6578 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6584 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6594 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6594 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6686 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6700 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6758 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6888 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1339 Judge Rd, Basom, NY 14013
1337 Judge Rd, Basom, NY 14013
1239 Judge Rd, Basom, NY 14013
1223 Judge Rd, Basom, NY 14013
1181 Judge Rd, Basom, NY 14013
6986 Crosby Rd, Basom, NY 14013
6548 Crosby Rd, Basom, NY 14013
6680 Crosby Rd, Basom, NY 14013
6620 Crosby Rd, Basom, NY 14013
1069 Judge Rd, Basom, NY 14013
6840 Crosby Rd, Basom, NY 14013
1053 Judge Rd, Basom, NY 14013
6725 Crosby Rd, Basom, NY 14013
6561 Crosby Rd, Basom, NY 14013
1216 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
6576 Crosby Rd, Basom, NY 14013
6590 Crosby Rd, Basom, NY 14013
6596 Crosby Rd, Basom, NY 14013
6543 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1366 Church St, Basom, NY 14013
1368 Church St, Basom, NY 14013
1359 Church St, Basom, NY 14013
1363 Church St, Basom, NY 14013
1367 Church St, Basom, NY 14013
1373 Church St, Basom, NY 14013
1366 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1376 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1380 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1392 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1390 Church St, Basom, NY 14013
1358 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1386 Church St, Basom, NY 14013
1382 Church St, Basom, NY 14013
1418 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1424 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1432 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1378 Church St, Basom, NY 14013
1374 Church St, Basom, NY 14013
1372 Church St, Basom, NY 14013
6581 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1362 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
6685 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6689 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1358 Ham Rd, Basom, NY 14013
1376 Church St, Basom, NY 14013
1444 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1444 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1534 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1564 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1477 Ham Rd, Basom, NY 14013
1630 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1702 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1619 Ham Rd, Basom, NY 14013
1603 Ham Rd, Basom, NY 14013
1666 Ham Rd, Basom, NY 14013
1748 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1768 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
6561 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1705 Ham Rd, Basom, NY 14013
1840 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1852 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1725 Ham Rd, Basom, NY 14013
1986 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1966 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
1976 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
6563 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6900 Gorton Rd, Basom, NY 14013
6912 Gorton Rd, Basom, NY 14013
1823 Judge Rd, Basom, NY 14013
1805 Judge Rd, Basom, NY 14013
1800 Ham Rd, Basom, NY 14013
1749 Judge Rd, Basom, NY 14013
1663 Judge Rd, Basom, NY 14013
1658 Ham Rd, Basom, NY 14013
1638 Ham Rd, Basom, NY 14013
6575 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1600 Ham Rd, Basom, NY 14013
1622 Ham Rd, Basom, NY 14013
6891 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6655 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
6591 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1562 Ham Rd, Basom, NY 14013
1534 Ham Rd, Basom, NY 14013
1590 Ham Rd, Basom, NY 14013
1574 Ham Rd, Basom, NY 14013
1554 Ham Rd, Basom, NY 14013
1546 Ham Rd, Basom, NY 14013
1362 Church St, Basom, NY 14013
1364 Church St, Basom, NY 14013
2016 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2034 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2050 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2068 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2072 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2082 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2165 Judge Rd, Basom, NY 14013
2096 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2104 Lewiston Rd, Basom, NY 14013
2127 Judge Rd, Basom, NY 14013
2111 Judge Rd, Basom, NY 14013
2103 Judge Rd, Basom, NY 14013
2095 Judge Rd, Basom, NY 14013
2157 Judge Rd, Basom, NY 14013
2007 Judge Rd, Basom, NY 14013
1326 Judge Rd, Basom, NY 14013
1276 Judge Rd, Basom, NY 14013
1259 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1281 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1285 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1293 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1299 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1305 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
7136 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7006 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1099 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1120 Judge Rd, Basom, NY 14013
1106 Judge Rd, Basom, NY 14013
7142 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7146 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7152 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7156 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7162 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7166 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1331 Sumner Rd, Basom, NY 14013
1323 Sumner Rd, Basom, NY 14013
1298 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1292 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1286 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
7174 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1282 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1270 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1254 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
7192 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7216 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7230 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7238 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7258 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7284 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7296 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7270 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1230 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1192 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
7306 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7320 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7342 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7392 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7420 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1198 Judge Rd, Basom, NY 14013
1170 Judge Rd, Basom, NY 14013
7319 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
7333 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
7185 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
7213 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
1140 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
7220 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
7286 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
7298 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
7209 Ackerson Rd, Basom, NY 14013
1151 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1277 Bloomingdale Rd, Basom, NY 14013
1358 Judge Rd, Basom, NY 14013
7157 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7153 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7159 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7163 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7171 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7167 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1424 Judge Rd, Basom, NY 14013
1448 Judge Rd, Basom, NY 14013
1514 Judge Rd, Basom, NY 14013
1542 Judge Rd, Basom, NY 14013
1564 Judge Rd, Basom, NY 14013
7134 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
1594 Judge Rd, Basom, NY 14013
7016 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
7127 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
1750 Judge Rd, Basom, NY 14013
1848 Judge Rd, Basom, NY 14013
7163 Wight Rd, Basom, NY 14013
7175 Wight Rd, Basom, NY 14013
7096 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7056 Gorton Rd, Basom, NY 14013
1368 Judge Rd, Basom, NY 14013
7190 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7298 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7245 Wight Rd, Basom, NY 14013
7235 Wight Rd, Basom, NY 14013
7438 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7371 Wight Rd, Basom, NY 14013
1376 Judge Rd, Basom, NY 14013
7379 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
7323 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
7347 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
7369 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
1595 Marble Rd, Basom, NY 14013
1449 Marble Rd, Basom, NY 14013
7195 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
7177 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
1384 Judge Rd, Basom, NY 14013
7427 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7389 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7321 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
1363 Marble Rd, Basom, NY 14013
7182 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
1390 Judge Rd, Basom, NY 14013
7158 Wight Rd, Basom, NY 14013
7174 Wight Rd, Basom, NY 14013
1790 Judge Rd, Basom, NY 14013
7328 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7272 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7453 Kenyon Ave, Basom, NY 14013
1400 Judge Rd, Basom, NY 14013
7033 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7151 Alleghany Rd, Basom, NY 14013
7047 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7083 Gorton Rd, Basom, NY 14013
7107 Gorton Rd, Basom, NY 14013
2180 Judge Rd, Basom, NY 14013
7127 Maple Rd, Basom, NY 14013
7147 Maple Rd, Basom, NY 14013
7006 Maple Rd, Basom, NY 14013
7012 Maple Rd, Basom, NY 14013
7018 Maple Rd, Basom, NY 14013
7028 Maple Rd, Basom, NY 14013
7030 Maple Rd, Basom, NY 14013