New York State, Livingston County, Avon - Property Records

Property Address
495 Rochester St, Avon, NY 14414
360 North Ave, Avon, NY 14414
370 North Ave, Avon, NY 14414
380 North Ave, Avon, NY 14414
390 North Ave, Avon, NY 14414
400 North Ave, Avon, NY 14414
440 North Ave, Avon, NY 14414
420 North Ave, Avon, NY 14414
410 North Ave, Avon, NY 14414
391 Rochester St, Avon, NY 14414
415 Rochester St, Avon, NY 14414
405 Rochester St, Avon, NY 14414
419 & 421 Rochester St, Avon, NY 14414
427 Rochester St, Avon, NY 14414
455 Rochester St, Avon, NY 14414
332 Rochester St, Avon, NY 14414
400 Rochester St, Avon, NY 14414
425 North Ave, Avon, NY 14414
445 North Ave, Avon, NY 14414
420 Rochester St, Avon, NY 14414
405 North Ave, Avon, NY 14414
440 Rochester St, Avon, NY 14414
465 North Ave, Avon, NY 14414
485 North Ave, Avon, NY 14414
505 North Ave, Avon, NY 14414
414 Rochester St, Avon, NY 14414
395 North Ave, Avon, NY 14414
385 North Ave, Avon, NY 14414
11-15 Farmers Rd, Avon, NY 14414
100 Horseshoe Blvd, Avon, NY 14414
221 Rochester St, Avon, NY 14414
293 Rochester St, Avon, NY 14414
301 Rochester St, Avon, NY 14414
309 Rochester St, Avon, NY 14414
315 Rochester St, Avon, NY 14414
329 Rochester St, Avon, NY 14414
335 Rochester St, Avon, NY 14414
341-343 Rochester St, Avon, NY 14414
328 Rochester St, Avon, NY 14414
375 North Ave, Avon, NY 14414
183 Rochester St, Avon, NY 14414
365 North Ave, Avon, NY 14414
310 Rochester St, Avon, NY 14414
355 North Ave, Avon, NY 14414
300 Rochester St, Avon, NY 14414
304 Rochester St, Avon, NY 14414
286 Rochester St, Avon, NY 14414
301 Ross Ln, Avon, NY 14414
335 North Ave, Avon, NY 14414
325 North Ave, Avon, NY 14414
501 Ross Ln, Avon, NY 14414
317 North Ave, Avon, NY 14414
193 Rochester St, Avon, NY 14414
305 North Ave, Avon, NY 14414
400 Ross Ln, Avon, NY 14414
500 Ross Ln, Avon, NY 14414
295 North Ave, Avon, NY 14414
295 North Ave, Avon, NY 14414
200 Ross Ln, Avon, NY 14414
268 Rochester St, Avon, NY 14414
270 Rochester St, Avon, NY 14414
264 Rochester St, Avon, NY 14414
258 Rochester St, Avon, NY 14414
285 North Ave, Avon, NY 14414
242 Rochester St, Avon, NY 14414
263 North Ave, Avon, NY 14414
234 Rochester St, Avon, NY 14414
201 Rochester St, Avon, NY 14414
212 Rochester St, Avon, NY 14414
8 Reed St, Avon, NY 14414
50 Reed St, Avon, NY 14414
60 Reed St, Avon, NY 14414
70 Reed St, Avon, NY 14414
235 North Ave, Avon, NY 14414
80 Reed St, Avon, NY 14414
350 North Ave, Avon, NY 14414
100 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
133 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
142 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
148 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
154 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
166 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
172 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
178 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
181 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
175 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
169 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
163 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
157 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
151 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
145 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
139 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
106 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
109 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
112 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
115 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
126 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
121 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
127 D'Angelo Pkwy, Avon, NY 14414
340 North Ave, Avon, NY 14414
241 Rochester St, Avon, NY 14414
330 North Ave, Avon, NY 14414
320 North Ave, Avon, NY 14414
310 North Ave, Avon, NY 14414
300 North Ave, Avon, NY 14414
290 North Ave, Avon, NY 14414
260 North Ave, Avon, NY 14414
254 North Ave, Avon, NY 14414
234 North Ave, Avon, NY 14414
102 Reed St, Avon, NY 14414
112 Reed St, Avon, NY 14414
259 Rochester St, Avon, NY 14414
122 Reed St, Avon, NY 14414
130 Reed St, Avon, NY 14414
140 Reed St, Avon, NY 14414
150 Reed St, Avon, NY 14414
160 Reed St, Avon, NY 14414
255 North Ave, Avon, NY 14414
40 Reed St, Avon, NY 14414
20 Reed St, Avon, NY 14414
265 Rochester St, Avon, NY 14414
253 Rochester St, Avon, NY 14414
271 Rochester St, Avon, NY 14414
287 Rochester St, Avon, NY 14414
273 River St, Avon, NY 14414
40 Spring St, Avon, NY 14414
63 South Ave, Avon, NY 14414
45&55 South Ave, Avon, NY 14414
38 South Ave, Avon, NY 14414
60 South Ave, Avon, NY 14414
37 Genesee St, Avon, NY 14414
43 Genesee St, Avon, NY 14414
45 Genesee St, Avon, NY 14414
57 Genesee St, Avon, NY 14414
57 Genesee St, Avon, NY 14414
59 Genesee St, Avon, NY 14414
39 & 41 Fisk Pl, Avon, NY 14414
71 Genesee St, Avon, NY 14414
79 Genesee St, Avon, NY 14414
83 Genesee Street, Avon, NY 14414
87 Genesee St, Avon, NY 14414
97 Genesee St, Avon, NY 14414
83 Genesee St, Avon, NY 14414
78 South Ave, Avon, NY 14414
83 Genesee St, Avon, NY 14414
98 South Ave, Avon, NY 14414
119 Genesee St, Avon, NY 14414
121 Genesee St, Avon, NY 14414
133 Genesee St, Avon, NY 14414
143 Genesee St, Avon, NY 14414
151 Genesee St, Avon, NY 14414
137 South Ave, Avon, NY 14414
155 & 157 Genesee St, Avon, NY 14414
128 South Ave, Avon, NY 14414
163 Genesee St, Avon, NY 14414
171 Genesee St, Avon, NY 14414
40 Fisk Pl, Avon, NY 14414
177 Genesee St, Avon, NY 14414
183 Genesee St, Avon, NY 14414
34 Fisk Pl, Avon, NY 14414
26 Fisk Pl, Avon, NY 14414
20 Fisk Pl, Avon, NY 14414
14 Fisk Pl, Avon, NY 14414
187 Genesee St, Avon, NY 14414
191 Genesee St, Avon, NY 14414
23 Fisk Pl, Avon, NY 14414
207 Genesee St, Avon, NY 14414
217 Genesee St, Avon, NY 14414
229 Genesee St, Avon, NY 14414
235 Genesee St, Avon, NY 14414
247 Genesee St, Avon, NY 14414
255 Genesee St, Avon, NY 14414
117 South Ave, Avon, NY 14414
277 Genesee St, Avon, NY 14414
285 Genesee St, Avon, NY 14414
83 Genesee St, Avon, NY 14414
83 Genesee St, Avon, NY 14414
111 South Ave, Avon, NY 14414
103 South Ave, Avon, NY 14414
75 South Ave, Avon, NY 14414
65 South Ave, Avon, NY 14414
30 Genesee St, Avon, NY 14414
49 Park Pl, Avon, NY 14414
61 Park Pl, Avon, NY 14414
11 East Main St, Avon, NY 14414
25 East Main St, Avon, NY 14414
71 Park Pl, Avon, NY 14414
23 Temple St, Avon, NY 14414
29 Temple St, Avon, NY 14414
33 Temple St, Avon, NY 14414
35 Temple St, Avon, NY 14414
41 Temple St, Avon, NY 14414
19 Park Pl, Avon, NY 14414
47 Temple St, Avon, NY 14414
112-124 Genesee St, Avon, NY 14414
102 Genesee St, Avon, NY 14414
55 Temple St, Avon, NY 14414
130 Genesee St, Avon, NY 14414
73 Temple St, Avon, NY 14414
77 Temple St, Avon, NY 14414
58 Clinton St, Avon, NY 14414
50 Clinton St, Avon, NY 14414
46 Clinton St, Avon, NY 14414
36 Clinton St, Avon, NY 14414
30 Clinton St, Avon, NY 14414
26 Clinton St, Avon, NY 14414
16 Clinton St, Avon, NY 14414
138 Genesee St, Avon, NY 14414
142 Genesee St, Avon, NY 14414
10 Clinton St, Avon, NY 14414
148 Genesee St, Avon, NY 14414
164 Genesee St, Avon, NY 14414
170 Genesee St, Avon, NY 14414
176 Genesee St, Avon, NY 14414
11 Clinton St, Avon, NY 14414
15 Clinton St, Avon, NY 14414
23 Clinton St, Avon, NY 14414
182 Genesee St, Avon, NY 14414
188 Genesee St, Avon, NY 14414
39 Clinton St, Avon, NY 14414
45 Clinton St, Avon, NY 14414
53 Clinton St, Avon, NY 14414
59 Clinton St, Avon, NY 14414
121 Temple St, Avon, NY 14414
127 Temple St, Avon, NY 14414
194 Genesee St, Avon, NY 14414
131 Temple St, Avon, NY 14414
145 Temple St, Avon, NY 14414
62 Oak St, Avon, NY 14414
36 Oak St, Avon, NY 14414
30 Oak St, Avon, NY 14414
90 Genesee St, Avon, NY 14414
22 Oak St, Avon, NY 14414
10 Oak St, Avon, NY 14414
200 Genesee St, Avon, NY 14414
206 Genesee St, Avon, NY 14414
212 Genesee St, Avon, NY 14414
238 Genesee St, Avon, NY 14414
246 Genesee St, Avon, NY 14414
19 Oak St, Avon, NY 14414
25 Oak St, Avon, NY 14414
78 Genesee St, Avon, NY 14414
33 Oak St, Avon, NY 14414
41 Oak St, Avon, NY 14414
51 Oak St, Avon, NY 14414
185 Temple St, Avon, NY 14414
61 Oak St, Avon, NY 14414
187 Temple St, Avon, NY 14414
191 Temple St, Avon, NY 14414