New York State, Oswego County, Camden - Property Records

Property Address
8 N Hillsborough St, Camden, NY 13316
38 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
12 Goose Point Rd, Camden, NY 13316
44 Goose Point Rd, Camden, NY 13316
70 Goose Point Rd, Camden, NY 13316
73 Goose Point Rd, Camden, NY 13316
59 Goose Point Rd, Camden, NY 13316
37 Goose Point Rd, Camden, NY 13316
19 Goose Point Rd, Camden, NY 13316
226 Birmingham Woods Rd, Camden, NY 13316
84 Fisher Trail Rd, Camden, NY 13316
20 Fisher Trail Rd, Camden, NY 13316
16 North Shore Dr, Camden, NY 13316
189 Birmingham Dr, Camden, NY 13316
23 North Shore Dr, Camden, NY 13316
51 North Shore Dr, Camden, NY 13316
21 Fisher Trail Rd, Camden, NY 13316
70 North Shore Dr, Camden, NY 13316
178 Birmingham Dr, Camden, NY 13316
88 Birmingham Dr, Camden, NY 13316
66 Birmingham Dr, Camden, NY 13316
12 Birmingham Dr, Camden, NY 13316
150 Birmingham Dr, Camden, NY 13316
7 Beach Rd, Camden, NY 13316
21 Sherman Hill Dr, Camden, NY 13316
81 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
103 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
95 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
5 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
59 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
47 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
199 N Hillsborough Rd, Camden, NY 13316
16 Co Rt 56, Camden, NY 13316
31 Wall St, Camden, NY 13316
105 North Shore Dr, Camden, NY 13316
154 West End Dr, Camden, NY 13316
175 West End Dr, Camden, NY 13316
177 West End Dr, Camden, NY 13316
179 West End Dr, Camden, NY 13316
181 West End Dr, Camden, NY 13316
185 West End Dr, Camden, NY 13316
100 North Shore Dr, Camden, NY 13316
157 West End Dr, Camden, NY 13316
153 West End Dr, Camden, NY 13316
102 North Shore Dr, Camden, NY 13316
104 North Shore Dr, Camden, NY 13316
151 West End Dr, Camden, NY 13316
130 North Shore Dr, Camden, NY 13316
126 North Shore Dr, Camden, NY 13316
136 North Shore Dr, Camden, NY 13316
134 North Shore Dr, Camden, NY 13316
114 North Shore Dr, Camden, NY 13316
110 North Shore Dr, Camden, NY 13316
120 North Shore Dr, Camden, NY 13316
122 North Shore Dr, Camden, NY 13316
1 Wall St, Camden, NY 13316
62 North St, Camden, NY 13316
65 North St, Camden, NY 13316
6-8 North St, Camden, NY 13316