New York State, Otsego County, Edmeston - Property Records

Property Address
2245 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
723 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
663 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
757 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
770 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
752 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
2321 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
732 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
686 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
626 Parker Hill Rd, Edmeston, NY 13335
141 Santoro Rd, Edmeston, NY 13335
4783 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
4848 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
4774 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
4706 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
4674 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
423 Mott Hill Rd, Edmeston, NY 13335
443 Mott Hill Rd, Edmeston, NY 13335
119 Cross Rd, Edmeston, NY 13335
203 Cross Rd, Edmeston, NY 13335
339 Mott Hill Rd, Edmeston, NY 13335
412 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
400 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
253 Cross Rd, Edmeston, NY 13335
385 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
239 Cross Rd, Edmeston, NY 13335
277 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
208 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
117 Stevens Rd, Edmeston, NY 13335
231 Stevens Rd, Edmeston, NY 13335
213 Stevens Rd, Edmeston, NY 13335
138 Stevens Rd, Edmeston, NY 13335
1313 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
1258 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
1296 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
1302 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
1338 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
1393 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
331 Pleasant Rd, Edmeston, NY 13335
261 Pleasant Rd, Edmeston, NY 13335
295 Pleasant Rd, Edmeston, NY 13335
205 Pleasant Rd, Edmeston, NY 13335
207 Pleasant Rd, Edmeston, NY 13335
1953 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
1965 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
76 High St, Edmeston, NY 13335
132 High St, Edmeston, NY 13335
60 High St, Edmeston, NY 13335
42 High St, Edmeston, NY 13335
354 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
53 High St, Edmeston, NY 13335
1218 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
114 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
128 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
193 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
225 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
174 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
161 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
214 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
188 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
863 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
881 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
367 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
345 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
353 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
206 Cross Rd, Edmeston, NY 13335
303 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
342 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
194 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
193 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
224 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
242 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
281 Bert White Rd, Edmeston, NY 13335
9 Vunk Ave, Edmeston, NY 13335
57 North St, Edmeston, NY 13335
55 North St, Edmeston, NY 13335
56 North St, Edmeston, NY 13335
53 North St, Edmeston, NY 13335
51 North St, Edmeston, NY 13335
47 North St, Edmeston, NY 13335
49 North St, Edmeston, NY 13335
50 North St, Edmeston, NY 13335
48 North St, Edmeston, NY 13335
46 North St, Edmeston, NY 13335
10 Vunk Ave, Edmeston, NY 13335
44 North St, Edmeston, NY 13335
43 North St, Edmeston, NY 13335
45 North St, Edmeston, NY 13335
40 North St, Edmeston, NY 13335
4 Vunk Ave, Edmeston, NY 13335
70 North St, Edmeston, NY 13335
66 North St, Edmeston, NY 13335
5 Vunk Ave, Edmeston, NY 13335
1 Vunk Ave, Edmeston, NY 13335
59 North St, Edmeston, NY 13335
62 North St, Edmeston, NY 13335
58 North St, Edmeston, NY 13335
41 North St, Edmeston, NY 13335
23 North St, Edmeston, NY 13335
21 North St, Edmeston, NY 13335
19 North St, Edmeston, NY 13335
17 North St, Edmeston, NY 13335
11 North St, Edmeston, NY 13335
7 North St, Edmeston, NY 13335
6 Medbury Ave, Edmeston, NY 13335
5 North St, Edmeston, NY 13335
3 North St, Edmeston, NY 13335
4 West St, Edmeston, NY 13335
8 West St, Edmeston, NY 13335
12 West St, Edmeston, NY 13335
6 West St, Edmeston, NY 13335
2 West St, Edmeston, NY 13335
13 West St, Edmeston, NY 13335
11 West St, Edmeston, NY 13335
9 West St, Edmeston, NY 13335
7 West St, Edmeston, NY 13335
39 North St, Edmeston, NY 13335
3 West St, Edmeston, NY 13335
8 South St, Edmeston, NY 13335
10 South St, Edmeston, NY 13335
12 South St, Edmeston, NY 13335
14 South St, Edmeston, NY 13335
16 South St, Edmeston, NY 13335
35 North St, Edmeston, NY 13335
18 South St, Edmeston, NY 13335
20 South St, Edmeston, NY 13335
24 South St, Edmeston, NY 13335
21 West St, Edmeston, NY 13335
20 West St, Edmeston, NY 13335
22 West St, Edmeston, NY 13335
26 West St, Edmeston, NY 13335
104 Miller Rd, Edmeston, NY 13335
33 North St, Edmeston, NY 13335
31 North St, Edmeston, NY 13335
29 North St, Edmeston, NY 13335
27 North St, Edmeston, NY 13335
36 North St, Edmeston, NY 13335
20 North St, Edmeston, NY 13335
16 North St, Edmeston, NY 13335
21 High St, Edmeston, NY 13335
14 North St, Edmeston, NY 13335
12 North St, Edmeston, NY 13335
25 High St, Edmeston, NY 13335
10 North St, Edmeston, NY 13335
8 North St, Edmeston, NY 13335
9 High St, Edmeston, NY 13335
6 North St, Edmeston, NY 13335
34 North St, Edmeston, NY 13335
21 East St, Edmeston, NY 13335
3 East St, Edmeston, NY 13335
7 East* St, Edmeston, NY 13335
5 East St, Edmeston, NY 13335
9 East St, Edmeston, NY 13335
19 East St, Edmeston, NY 13335
21 East St, Edmeston, NY 13335
23 East St, Edmeston, NY 13335
3 High St, Edmeston, NY 13335
32 North St, Edmeston, NY 13335
27 East St, Edmeston, NY 13335
8 East St, Edmeston, NY 13335
12 East St, Edmeston, NY 13335
14 East St, Edmeston, NY 13335
16 East St, Edmeston, NY 13335
26 East St, Edmeston, NY 13335
49 High St, Edmeston, NY 13335
18 East St, Edmeston, NY 13335
3 South St, Edmeston, NY 13335
7 South St, Edmeston, NY 13335
20 East St, Edmeston, NY 13335
4 Gates Ave, Edmeston, NY 13335
11 South St, Edmeston, NY 13335
13 South St, Edmeston, NY 13335
30 North St, Edmeston, NY 13335
15 South St, Edmeston, NY 13335
17 South St, Edmeston, NY 13335
19 South St, Edmeston, NY 13335
25 South St, Edmeston, NY 13335
27 South St, Edmeston, NY 13335
29 South St, Edmeston, NY 13335
26 North St, Edmeston, NY 13335
33 High St, Edmeston, NY 13335
24 North St, Edmeston, NY 13335
24 High St, Edmeston, NY 13335
12 High St, Edmeston, NY 13335
32 East St, Edmeston, NY 13335
30 East St, Edmeston, NY 13335
36 East St, Edmeston, NY 13335
46 East St, Edmeston, NY 13335
44 East St, Edmeston, NY 13335
40 East St, Edmeston, NY 13335
38 East St, Edmeston, NY 13335
7 Gates Ave, Edmeston, NY 13335
9 Gates Ave, Edmeston, NY 13335
5 Gates Ave, Edmeston, NY 13335
16 High St, Edmeston, NY 13335
8 High St, Edmeston, NY 13335
10 High St, Edmeston, NY 13335
41 East St, Edmeston, NY 13335
43 East St, Edmeston, NY 13335
35 East St, Edmeston, NY 13335
33 East St, Edmeston, NY 13335
39 East St, Edmeston, NY 13335
31 East St, Edmeston, NY 13335
307 Wilkinson Mill Rd, Edmeston, NY 13335
2085 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2082 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2147 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
137 Angel Hill Rd, Edmeston, NY 13335
155 Robinson Rd, Edmeston, NY 13335
150 Angel Hill Rd, Edmeston, NY 13335
209 Angel Hill Rd, Edmeston, NY 13335
221 Angel Hill Rd, Edmeston, NY 13335
256 Pleasant Rd, Edmeston, NY 13335
360 Wilkinson Mill Rd, Edmeston, NY 13335
268 Angel Hill Rd, Edmeston, NY 13335
250 Pleasant Rd, Edmeston, NY 13335
2171 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2188 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2163 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2164 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
537 Wharton Creek Rd, Edmeston, NY 13335
2098 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2054, 2064 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
1990 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
1996 St Hwy 80*, Edmeston, NY 13335
194 Wilkinson Mill Rd, Edmeston, NY 13335
1995 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2029 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2041 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2045 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
2065 St Hwy 80, Edmeston, NY 13335
230 Michael Ln, Edmeston, NY 13335
4202 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
4470 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13411
395 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
401 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
402 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
412 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
245 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
249 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
4352 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
4324 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
207 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
4320 Co Hwy 18, Edmeston, NY 13335
282 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
256 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
262 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
250 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335
236 Co Hwy 20, Edmeston, NY 13335