New York State, Otsego County, Garrattsville - Property Records

Property Address
5089 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
207 Santoro Rd, Garrattsville, NY 13342
195 Santoro Rd, Garrattsville, NY 13342
325 Santoro Rd, Garrattsville, NY 13342
4883 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
371 Mittlesdorf Rd, Garrattsville, NY 13342
370 Mittlesdorf Rd, Garrattsville, NY 13342
384 Santoro Rd, Garrattsville, NY 13342
4612 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4588 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
346 Santoro Rd, Garrattsville, NY 13342
1112 Co Hwy 17, Garrattsville, NY 13342
270 Mittlesdorf Rd, Garrattsville, NY 13342
234 Gregory Rd, Garrattsville, NY 13342
168 Santoro Rd, Garrattsville, NY 13342
202 Santoro Rd, Garrattsville, NY 13342
345 Mittlesdorf Rd, Garrattsville, NY 13342
4686 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4679 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
234 Gregory Rd, Garrattsville, NY 13342
229 Harrington Rd, Garrattsville, NY 13342
4292 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4269 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4275 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4272 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4241 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4185 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
739 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
192 Walters Rd, Garrattsville, NY 13342
4121 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4097 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
161 Bell Hill Rd, Garrattsville, NY 13342
229 Mittlesdorf Rd, Garrattsville, NY 13342
893 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
4411 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4381 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4387 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4406 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4511 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
914 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
926 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
908 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
4450 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4442 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
2 High St, Garrattsville, NY 13342
4453 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
6 High St, Garrattsville, NY 13342
8 High St, Garrattsville, NY 13342
12 High St, Garrattsville, NY 13342
4449 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
799 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
778 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
704 Co Hwy 16, Garrattsville, NY 13342
4021 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
3905 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
3890 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
3835 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
119 Walters Rd, Garrattsville, NY 13342
4029 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4049 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4042 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
4078 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342
228 Bell Hill Rd, Garrattsville, NY 13342
160 Bell Hill Rd, Garrattsville, NY 13342
3951 St Hwy 51, Garrattsville, NY 13342