New York State, Otsego County, Roseboom - Property Records

Property Address
471 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
391 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
385 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
369 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
2672 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
2757 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
701 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
700 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
2678 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
2692 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
625 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
614 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
576 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
545 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
550 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
283 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
464 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
434 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
418 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
364 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
382 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
373 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
353 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
311 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
332 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
255 Dick Morton Rd, Roseboom, NY 13450
256 Dick Morton Rd, Roseboom, NY 13450
200 Dick Morton Rd, Roseboom, NY 13450
162 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
169 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
207 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
148 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
944 Whiteman Rd, Roseboom, NY 13450
984 Whiteman Rd, Roseboom, NY 13450
3622 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3608 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
225 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
249 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
271 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
3680 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3674 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3670 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3666 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3664 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
115 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
121 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
131 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
118 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
108 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
100 Rezen Rd, Roseboom, NY 13450
970 Whiteman Rd, Roseboom, NY 13450
978 Whiteman Rd, Roseboom, NY 13450
975 Whiteman Rd, Roseboom, NY 13450
977 Whiteman Rd, Roseboom, NY 13450
985 Whiteman Rd, Roseboom, NY 13450
3658 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3654 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3650 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3648 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3642 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3640 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3636 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3632 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3624 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3622 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3720 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3620 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3618 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3614 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3625 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3631 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3633 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3637 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3639 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3643 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3649 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3698 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3679 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3691 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3694 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3692 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3688 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
3682 Co Hwy 35, Roseboom, NY 13450
198 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
112 Co Hwy 57, Roseboom, NY 13320
107 Co Hwy 57, Roseboom, NY 13320
378 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
227 Ziefle Rd, Roseboom, NY 13450
239 Ziefle Rd, Roseboom, NY 13450
239 Co Hwy 57, Roseboom, NY 13320
283 Co Hwy 57, Roseboom, NY 13320
243 Co Hwy 57, Roseboom, NY 13320
263 Co Hwy 57, Roseboom, NY 13320
159 Co Hwy 57, Roseboom, NY 13320
3133 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
3087 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3013 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
2991 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
2903 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
2963 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3227 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3229 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3220 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
102 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
3208 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3206 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3202 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
3196 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3194 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3192 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
114 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
108 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
111 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
103 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
113 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
118 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
122 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
123 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
119 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
165 St Hwy 165, Roseboom, NY 13450
157 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
3171 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
122 Grimm Ln, Roseboom, NY 13320
112 Grimm Ln, Roseboom, NY 13320
126 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
179 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
230 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
287 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
286 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
317 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
168 Tamarack Rd, Roseboom, NY 13320
398 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
421 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
106 Grimm Ln, Roseboom, NY 13320
507 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
565 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
607 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
744 Co Hwy 50*, Roseboom, NY 13320
738 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
770 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
842 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
895 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
866 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
876 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
843 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
670 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
650 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
730 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
2797 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
2769 St Hwy 166, Roseboom, NY 13450
753 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
809 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
763 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
732 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
773 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
774 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
796 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
850 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
410 La Fleure Rd, Roseboom, NY 13450
906 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
914 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
141 Ziefle Rd, Roseboom, NY 13450
814 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
795 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
807 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
803 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
799 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
691 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
710 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
179 Ziefle Rd, Roseboom, NY 13450
277 La Fleure Rd, Roseboom, NY 13450
537 La Fleure Rd, Roseboom, NY 13450
529 La Fleure Rd, Roseboom, NY 13450
984 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
872 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
127 Co Hwy 50, Roseboom, NY 13320
749 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
774 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
766 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
791 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
841 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
872 St Hwy 165, Roseboom, NY 13450
2959 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2885 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
664 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
962 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1016 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1050 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
142 Hansens Rd, Roseboom, NY 13320
160 Hansens Rd, Roseboom, NY 13320
646 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1121 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
3042 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
661 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
467 St Hwy 165, Roseboom, NY 13450
545 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
537 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
531 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
510 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1014 Middlefield Rd, Roseboom, NY 13450
518 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
534 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
538 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
540 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
550 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
564 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
474 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
482 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
493 St Rte 165, Roseboom, NY 13320
1533 St Hwy 165*, Roseboom, NY 13320
1539 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1467 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1385 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1263 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1270 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1187 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1290 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1617 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1633 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1144 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1137 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1145 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1154 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1160 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1153 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1155 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1168 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1172 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1173 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
1784 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
430 Berry Ln, Roseboom, NY 13320
1798 St Hwy 165, Roseboom, NY 13320
606 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
555 Piers Hill Rd, Roseboom, NY 13450
2686 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2801 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2527 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13450
2993 Co Hwy 39, Roseboom, NY 13320
2973 Co Hwy 39, Roseboom, NY 13320
3028 Co Hwy 39, Roseboom, NY 13320
2809 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2868 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2949 Co Hwy 39*, Roseboom, NY 13320
2544 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2545 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2595 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2613 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
2619 Co Hwy 34, Roseboom, NY 13320
3324 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320
3282 St Hwy 166, Roseboom, NY 13320