New York State, Schuyler County, Burdett - Property Records

Property Address
3921 Willow St, Burdett, NY 14818
4011 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4005 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3999 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3993 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3987 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3985 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3983 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3975 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3870 Willow St, Burdett, NY 14818
3881 Willow St, Burdett, NY 14818
3939 Willow St, Burdett, NY 14818
3877 Willow St, Burdett, NY 14818
3867 Willow St, Burdett, NY 14818
3863 Willow St, Burdett, NY 14818
3961 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3959 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3945 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3868 Main St, Burdett, NY 14818
3870 Main St, Burdett, NY 14818
3930 Willow St, Burdett, NY 14818
3888 Main St, Burdett, NY 14818
3889 N Main St, Burdett, NY 14818
3877 Main St, Burdett, NY 14818
3869 Main St, Burdett, NY 14818
3865 Main St, Burdett, NY 14818
3861 Main St, Burdett, NY 14818
3927 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3915 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3895 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3899 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3910 Main St, Burdett, NY 14818
3941 Willow St, Burdett, NY 14818
3910 Willow St, Burdett, NY 14818
3890 Willow St, Burdett, NY 14818
3901 Willow St, Burdett, NY 14818
3907 Willow St, Burdett, NY 14818
3897 Willow St, Burdett, NY 14818
3880 Willow St, Burdett, NY 14818
4039 Lake Ave, Burdett, NY 14818
(off) Willow St, Burdett, NY 14818
4083 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4123 State Route 79, Burdett, NY 14818
4093 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4059 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4057 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4031 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4025 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4023 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4019 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3809 Main St, Burdett, NY 14818
3815 Main St, Burdett, NY 14818
3817 Main St, Burdett, NY 14818
3819 Main St, Burdett, NY 14818
3821 Main St, Burdett, NY 14818
3825 Main St, Burdett, NY 14818
3827 Main St, Burdett, NY 14818
3834 Main St, Burdett, NY 14818
3840 Main St, Burdett, NY 14818
3904 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3850 Main St, Burdett, NY 14818
3960 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3845 Willow St, Burdett, NY 14818
3855 Willow St, Burdett, NY 14818
3978 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3844 Willow St, Burdett, NY 14818
3830 Willow St, Burdett, NY 14818
3820 Main St, Burdett, NY 14818
3912 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3808 Main St, Burdett, NY 14818
3804 Main St, Burdett, NY 14818
3963 Church St, Burdett, NY 14818
3973 Church St, Burdett, NY 14818
3977 Church St, Burdett, NY 14818
3977 Church St, Burdett, NY 14818
3981 Church St, Burdett, NY 14818
3983 Church St, Burdett, NY 14818
4000 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3986 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4014 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3918 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3989 Church St, Burdett, NY 14818
3995 Church St, Burdett, NY 14818
4001 Church St, Burdett, NY 14818
4014 Church St, Burdett, NY 14818
4000 Church St, Burdett, NY 14818
3998 Church St, Burdett, NY 14818
3994 Church St, Burdett, NY 14818
3988 Church St, Burdett, NY 14818
3770 Barnum St, Burdett, NY 14818
3930 Lake Ave, Burdett, NY 14818
3764 Barnum St, Burdett, NY 14818
3758 Barnum St, Burdett, NY 14818
3759 Barnum St, Burdett, NY 14818
3769 Barnum St, Burdett, NY 14818
3970 Church St, Burdett, NY 14818
3964 Church St, Burdett, NY 14818
3780 Main St, Burdett, NY 14818
3776 Main St, Burdett, NY 14818
3768 Main St, Burdett, NY 14818
3853 Main St, Burdett, NY 14818
3764 Main St, Burdett, NY 14818
3760 Main St, Burdett, NY 14818
3757 Main St, Burdett, NY 14818
3765 Main St, Burdett, NY 14818
3767 Main St, Burdett, NY 14818
3775 Main St, Burdett, NY 14818
3783 Main St, Burdett, NY 14818
3795 Main St, Burdett, NY 14818
3801 Main St, Burdett, NY 14818
3841 Main St, Burdett, NY 14818
3843 Main St, Burdett, NY 14818
3789 Main St, Burdett, NY 14818
3790 Ridge View Dr, Burdett, NY 14818
3766 Ridge View Dr, Burdett, NY 14818
3875 Factory St, Burdett, NY 14818
3885 Factory St, Burdett, NY 14818
3887 Factory St, Burdett, NY 14818
3899 Factory St, Burdett, NY 14818
3905 Factory St, Burdett, NY 14818
3915 Factory St, Burdett, NY 14818
3825 Lumber St, Burdett, NY 14818
3945 Factory St, Burdett, NY 14818
4016 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4020 Church St, Burdett, NY 14818
4021 Church St, Burdett, NY 14818
4051 Church St, Burdett, NY 14818
4020 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4026 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4032 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4044 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4050 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4080 Lake Ave, Burdett, NY 14818
4085 Church St, Burdett, NY 14818
3750 Main St, Burdett, NY 14818
3732 Main St, Burdett, NY 14818
3726 Main St, Burdett, NY 14818
3718 Main St, Burdett, NY 14818
3710 Main St, Burdett, NY 14818
3708 Main St, Burdett, NY 14818
3700 Main St, Burdett, NY 14818
3745 Barnum St, Burdett, NY 14818
3690 Main St, Burdett, NY 14818
3690 Main St, Burdett, NY 14818
3674 State Route 79, Burdett, NY 14818
3709 Main St, Burdett, NY 14818
3700 Wine Mountain Rd, Burdett, NY 14818
3715 Main St, Burdett, NY 14818
3727 Main St, Burdett, NY 14818
3731 Main St, Burdett, NY 14818
3741 Main St, Burdett, NY 14818
3753 Barnum St, Burdett, NY 14818
3745 Main St, Burdett, NY 14818
3749 Main St, Burdett, NY 14818
3753 Main St, Burdett, NY 14818
3752 Barnum St, Burdett, NY 14818
3748 Barnum St, Burdett, NY 14818
3746 Barnum St, Burdett, NY 14818
3744 Barnum St, Burdett, NY 14818
3748 Main St, Burdett, NY 14818
3736 Main St, Burdett, NY 14818
4080 Church St, Burdett, NY 14818
3651 County Road 8, Burdett, NY 14818
5091 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5087 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5081 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5077 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5075 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5073 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5368 State Route 414, Burdett, NY 14818
5374 State Route 414, Burdett, NY 14818
5341 Bassett Rd, Burdett, NY 14818
5310 Bassett Rd, Burdett, NY 14818
5250 Bassett Rd, Burdett, NY 14818
5270 Bassett Rd, Burdett, NY 14818
3980 County Road 2, Burdett, NY 14818
4041 County Road 2, Burdett, NY 14818
4055 County Road 2, Burdett, NY 14818
4111 County Road 2, Burdett, NY 14818
4095 County Road 2, Burdett, NY 14818
4074 County Road 2, Burdett, NY 14818
4000 County Road 2, Burdett, NY 14818
4044 County Road 2, Burdett, NY 14818
5188 Bassett Rd, Burdett, NY 14818
5131 Bassett Rd, Burdett, NY 14818
3905 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3831 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3835 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5251 Bassett Rd, Burdett, NY 14818
3841 Beattie Hill Rd, Burdett, NY 14818
3708 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3715 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3765 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3657 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5092 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3658 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3656 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3658 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3669 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
3775 Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5262 County Road 4, Burdett, NY 14818
4333 Picnic Area Rd, Burdett, NY 14818
5395 County Road 4, Burdett, NY 14818
5191 County Road 4, Burdett, NY 14818
5235 County Road 4, Burdett, NY 14818
5255 County Road 4, Burdett, NY 14818
5281 County Road 4, Burdett, NY 14818
5242 County Road 4, Burdett, NY 14818
5236 County Road 4, Burdett, NY 14818
5234 5230 County Road 4, Burdett, NY 14818
4152 County Road 2, Burdett, NY 14818
4235 County Road 2, Burdett, NY 14818
5224 County Road 4, Burdett, NY 14818
5330 County Road 4, Burdett, NY 14818
5382 County Road 4, Burdett, NY 14818
4326 Terry Berry Rd, Burdett, NY 14818
4277 County Road 4, Burdett, NY 14818
5314 County Road 4, Burdett, NY 14818
4300 Terry Berry Rd, Burdett, NY 14818
5388 County Road 4, Burdett, NY 14818
5430 County Road 4, Burdett, NY 14818
4355 Terry Berry Rd, Burdett, NY 14818
4500 Terry Berry Rd, Burdett, NY 14818
4335 Picnic Area Rd, Burdett, NY 14818
4387 Picnic Area Rd, Burdett, NY 14818
4204 County Road 2, Burdett, NY 14818
4464 Picnic Area Rd, Burdett, NY 14818
4414 Picnic Area Rd, Burdett, NY 14818
5209 County Road 4, Burdett, NY 14818
5229 County Road 4, Burdett, NY 14818
5065 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5061 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5057 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5053 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5043 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5041 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5037 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5035 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5027 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5025 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5019 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5017 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5015 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5011 Mapes-Mathews Rd, Burdett, NY 14818
5083 State Route 414, Burdett, NY 14818
4901 Nichols Rd, Burdett, NY 14818
4897 Nichols Rd, Burdett, NY 14818
4893 Nichols Rd, Burdett, NY 14818