New York State, Ulster County, Shandaken - Property Records

Property Address
101 Anbu Ln, Shandaken, NY 12480
113 Anbu Ln, Shandaken, NY 12480
23 Indian Grove Rd, Shandaken, NY 12480
25 Indian Grove Rd, Shandaken, NY 12480
646-650 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
630 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
618 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
592 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
578 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
564 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
532 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
520 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
506 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
529 Herdman Rd #1, Shandaken, NY 12480
553 Herdman Rd #1, Shandaken, NY 12480
11 Muller Rd, Shandaken, NY 12480
22 Muller Rd, Shandaken, NY 12480
121 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
523 Herdman Rd #1, Shandaken, NY 12480
520 Herdman Rd #1, Shandaken, NY 12480
544 Herdman Rd #1, Shandaken, NY 12480
201 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
1092 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1091 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1087 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
49 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
55 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
63 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
1319-1323 River Rd, Shandaken, NY 12480
105 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
111 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
123 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
1305-1307 River Rd, Shandaken, NY 12480
180 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
1068 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1066 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
116 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
6 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
35 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
108 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
31 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
39 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
30 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
74 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
102 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
85 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
113 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
69 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
54 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
48-50 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
11 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
67 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
19 Circle Dr, Shandaken, NY 12480
55 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
36 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
34 Irondale Rd, Shandaken, NY 12480
1051 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1045 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1069 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1071 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
2 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
1017 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1061 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
1055 Veterans Way, Shandaken, NY 12480
128 High St, Shandaken, NY 12480
78 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
107 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
114 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
110 Grandview Acres Rd, Shandaken, NY 12480
100 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
98 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
84 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
80 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
64 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
52 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
55 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
63 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
103 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
73 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
99 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
91 Grandview Acres, Shandaken, NY 12480
263-267 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
243-245 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
237-239 Herdman Rd, Shandaken, NY 12480
125 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
192 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
185 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
198 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
210 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
506 Herdman Rd #1, Shandaken, NY 12480
138 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
514 Herdman Rd #1, Shandaken, NY 12480
22 Quarry Rd, Shandaken, NY 12480
16 Quarry Rd, Shandaken, NY 12480
4 Quarry Rd, Shandaken, NY 12480
18 Mountain Dr, Shandaken, NY 12480
34 Mountain Dr, Shandaken, NY 12480
63 Mountain Dr, Shandaken, NY 12480
67 Mountain Dr, Shandaken, NY 12480
71 Mountain Dr, Shandaken, NY 12480
72 Mountain Dr, Shandaken, NY 12480
19 Quarry Rd, Shandaken, NY 12480
3 Quarry Rd, Shandaken, NY 12480
143 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
156 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
149 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
164 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
180 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
188 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
6295 Route 28, Shandaken, NY 12480
6291 Route 28, Shandaken, NY 12480
1335+1361 River Rd, Shandaken, NY 12480
6323 Route 28, Shandaken, NY 12480
6335 Route 28, Shandaken, NY 12480
6343 Route 28, Shandaken, NY 12480
6361-6363 Route 28, Shandaken, NY 12480
6365-6367 Route 28, Shandaken, NY 12480
6381 Route 28, Shandaken, NY 12480
6389-6395 Route 28, Shandaken, NY 12480
288 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
23 Riseley Ln, Shandaken, NY 12480
318 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
312 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
308 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
289 Fox Hollow Rd, Shandaken, NY 12480
5 West Terrace, Shandaken, NY 12480
20 West Terrace, Shandaken, NY 12480
55 Lower High St, Shandaken, NY 12480
151 High St, Shandaken, NY 12480
117 High St, Shandaken, NY 12480
73 Lower High St, Shandaken, NY 12480
77 Lower High St, Shandaken, NY 12480
81 Lower High St, Shandaken, NY 12480
87 Lower High St, Shandaken, NY 12480
97 Lower High St, Shandaken, NY 12480
103 Lower High St, Shandaken, NY 12480
107-109 Lower High St, Shandaken, NY 12480
111 Lower High St, Shandaken, NY 12480
110-112 Lower High St, Shandaken, NY 12480
94 Lower High St, Shandaken, NY 12480
70 Lower High St, Shandaken, NY 12480
500 Sams Point Rd, Shandaken, NY 12480
12-21 Oxclove Way, Shandaken, NY 12480
29 Fichtner Rd, Shandaken, NY 12480
41 Fichtner Rd, Shandaken, NY 12480
42 Fichtner Rd, Shandaken, NY 12480
22 Oxclove Way, Shandaken, NY 12480
10 Fichtner Rd, Shandaken, NY 12480
24 Oxclove Way, Shandaken, NY 12480
39 Fichtner Rd, Shandaken, NY 12480
5-7 Daisy Ln, Shandaken, NY 12480
30 Tuscarora Trl, Shandaken, NY 12480
40 Tuscarora Trl, Shandaken, NY 12480
51 Tuscarora Trl, Shandaken, NY 12480
8-49 Roxmor, Shandaken, NY 12480
31 Roxmor, Shandaken, NY 12480
20 Big William Way, Shandaken, NY 12480
12 Big William Way, Shandaken, NY 12480
1-6 Roxmor, Shandaken, NY 12480
5360-5374 Route 28, Shandaken, NY 12480
107 Heintz Rd Ext, Shandaken, NY 12480
103 Heintz Rd Ext, Shandaken, NY 12480
1811 Galli Curci Rd, Shandaken, NY 12406
9-19 Shandaken Rod+Gun Club, Shandaken, NY 12480
776-786 Anbu Ln, Shandaken, NY 12480
130 Anbu Ln, Shandaken, NY 12480
141-155 Anbu Ln, Shandaken, NY 12480
35 Gooding Rd, Shandaken, NY 12480
25 Gooding Rd, Shandaken, NY 12480
127 Crump Hill Rd, Shandaken, NY 12480
595 Route 42, Shandaken, NY 12480
598-602 Route 42, Shandaken, NY 12480
19 Old Rt 42, Shandaken, NY 12480
8+16 Mountain View Ln, Shandaken, NY 12480
11+18 Mountain View Ln, Shandaken, NY 12480
366 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
412 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
430 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
213 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
8030 Route 28, Shandaken, NY 12480
355 Route 42, Shandaken, NY 12480
9 Damme Rd, Shandaken, NY 12480
33 Gossoo Rd, Shandaken, NY 12480
41 Gossoo Rd, Shandaken, NY 12480
27 Gossoo Rd, Shandaken, NY 12480
333 Route 42, Shandaken, NY 12480
331 Route 42, Shandaken, NY 12480
319 Route 42, Shandaken, NY 12480
311-317 Route 42, Shandaken, NY 12480
8-12 Gossoo Rd, Shandaken, NY 12480
20 Gossoo Rd, Shandaken, NY 12480
7 Gossoo Rd, Shandaken, NY 12480
25 Gossoo Rd, Shandaken, NY 12480
384-402 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
207 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
37 Lower Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
31 Lower Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
15 Lower Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
374 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
18 Lower Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
115 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
136 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
126 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
122 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
116 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
110 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
7559 Route 28, Shandaken, NY 12480
1 Mullen Rd, Shandaken, NY 12480
2 Mullen Rd, Shandaken, NY 12480
7623 Route 28, Shandaken, NY 12480
7655 Route 28, Shandaken, NY 12480
7696 Route 28, Shandaken, NY 12480
123 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
137 Golf Course Rd, Shandaken, NY 12480
230 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
215 Creek Side Dr, Shandaken, NY 12480
9014-9022 Route 28, Shandaken, NY 12480
17 Salomone Rd, Shandaken, NY 12480
13 Salomone Rd, Shandaken, NY 12480
8-25 Hostel Dr, Shandaken, NY 12480
9 Salomone Rd, Shandaken, NY 12480
4 Dolara Pines, Shandaken, NY 12480
5 Salomone Rd, Shandaken, NY 12480
20 Club House Dr, Shandaken, NY 12480
24 Howes Hwy, Shandaken, NY 12480
37 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
45 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
49 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
95 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
101-105 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
92-100 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
89 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
88 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
82 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
74 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
70 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
46 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
209 U & D Tpke, Shandaken, NY 12480
24 Dolara Pines, Shandaken, NY 12480
18 Dolara Pines, Shandaken, NY 12480
10 Dolara Pines, Shandaken, NY 12480
8 Dolara Pine, Shandaken, NY 12480
21 Gooding Rd, Shandaken, NY 12480
561 Route 42, Shandaken, NY 12480
27-30 Richard Kachadoorian Rd, Shandaken, NY 12480
539 Route 42, Shandaken, NY 12480
519 Route 42, Shandaken, NY 12480
487 Route 42, Shandaken, NY 12480